Zmiany dotyczące prokury

Zmiany dotyczące prokuryZmiany dotyczące prokury – We wpisie: Zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. poruszyliśmy już kwestię zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Kolejna ważna zmiana wchodząca w życie 1 stycznia 2017 r. dotyczy prokury (zmiany w kodeksie cywilnym).

Zgodnie z nowo brzmiącym przepisem prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Wprowadzono zatem tzw. „prokurę łączną niewłaściwą”. Dotychczas bowiem, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r. III CZP 34/14 niedopuszczalny był wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Zmiany dotyczące prokury – Aktualnie istnieją zatem następujące rodzaje prokury:

1.Prokura samoistna (samodzielna) – pozwala na działanie jednoosobowe w zakresie wynikającym z umocowania (czynności sądowe i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa).

2. Prokura łączna z innym prokurentem – prokurent może działać tylko łącznie z innym prokurentem.

3. Prokura łączna z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej – dwa rodzaje:

– prokurent może działać tylko łącznie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej

– prokurent może działać samodzielnie a członek organu zarządzającego lub wspólni uprawniony do reprezentacji może działać tylko łącznie z prokurentem

4. Prokura oddziałowa – zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Nadto wprowadzono możliwość doręczania pism i składania oświadczeń kierowanych do przedsiębiorców również wobec jednego z prokurentów.

Zmiana nastąpiła także w zakresie zgłoszenia o udzieleniu prokury – powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 109 4 § 11 kc. (wspomniany powyżej nowy rodzaj prokury), także sposób jej wykonywania.