Zmiana w procedurze dochodzenia odszkodowań z ubezpieczenia OC

Odszkodowania OC

23 stycznia 2016 roku zaczął obowiązywać art. 34a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z nowym przepisem art. 34a ust. 1: „powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.” 

Przed zmianą przepisów, poszkodowany w wypadku drogowym mógł wybrać czy będzie pozywał ubezpieczyciela przed sądem tam gdzie mieszka czy też przed sądem gdzie siedzibę ma ubezpieczyciel (większość ma siedzibę w Warszawie).

Po zmianie wybór będzie nieco mniejszy. Poszkodowany będzie mógł pozwać ubezpieczyciela przed sądem swojego miejsca zamieszkania albo przez sąd miejsca zdarzenia.

W mediach pojawiły się informacje, że jest to zmiana niekorzystna dla ogółu potencjalnych uprawnionych do odszkodowań, ponieważ nie będzie można pozywać ubezpieczycieli w sądach warszawskich (według siedziby pozwanego) i w rezultacie odszkodowania będą niższe (bo w Warszawie ma się zasądzać odszkodowania wyższe) a i sądy w kraju nie mają (podobno) doświadczenia w sprawach ubezpieczeniowych. Naszym zdaniem takie obawy są przesadzone, ale oczywiście dopiero praktyka pokaże jak zmiana przepisów wpłynie na uzyskiwanie odszkodowań przez pokrzywdzonych.