Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez Komisję Europejską

Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez komisję EuropejskąKomisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt przewiduje m. in:

  1. wprowadzenie płatnych tzw. urlopów opiekuńczych – każdy pracownik 5 dni w roku mógłby wykorzystać do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem; za okres urlopu pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego;
  2. wprowadzenie 10 dniowego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka;
  3. zmiany w urlopach rodzicielskich

  • zobowiązanie ojców dzieci do wykorzystania 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego – jeżeli ojciec nie skorzysta z prawa do urlopu, jego część przepadnie (matka nie będzie mogła tej części urlopu wykorzystać);
  • wydłużenie okresu, w którym zatrudnieni będą mogli wybrać urlop rodzicielski (do ukończenia przez dziecko 12 lat);
  • przyznanie ojcom prawa do urlopu rodzicielskiego niezależnie od tego, czy takie prawo będzie przysługiwało również matce;
  1. wprowadzenie przepisów, które będą chronić przed zwolnieniem pracowników (rodziców dziecka do ukończenia przez niego 12 lat) jeżeli złożą wniosek do pracodawcy o objęcie ich elastyczną organizacją pracy.

Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego oznaczają, że w razie przyjęcia dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Polska będzie musiała dostosować swoje przepisy do tejże dyrektywy. Na zmianach stracą matki w tym sensie, że nie będą mogły skorzystać z rocznego urlopu po urodzeniu dziecka jak dotychczas, gdy łączą urlop macierzyński z urlopem rodzicielskim, chyba, że Polska wydłuży płatne urlopy o kolejne 4 miesiące albo wprowadzi częściowo płatne urlopy wychowawcze.

Bruksela uzasadnia swoje propozycje m. in. koniecznością aktywizacji zawodowej kobiet oraz zapewnianiem równości obu płci na rynku pracy a także ułatwieniem dla kobiet i mężczyzn na pozostanie na rynku pracy w razie np. koniecznością sprawowania opieki nad rodzicem.