Trybunał Konstytucyjny – kolejna zmiana

Trybunał KonstytucyjnyWe wpisie: ” Trybunał Konstytucyjny ” przedstawiliśmy informację na temat ostatnich wydarzeń związanych z  Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazaliśmy także na najnowszy projekt nowelizacji ustawy, w sprawie którego w ubiegłym tygodniu odbyło się już pierwsze czytanie. Projekt przeszedł już przez dalsze czytania i w dniu 22 grudnia ustawa zmieniająca została ostatecznie przyjęta przez Sejm. Teraz ustawa trafiła do Senatu.

Za przyjęciem całej nowelizacji, wraz z poprawkami, głosowało 235 posłów, 181 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Część posłów zapowiedziała już zaskarżenie nowelizacji do TK.

Trybunał Konstytucyjny. Co zmieni nowelizacja?

  1. Pełny skład TK będzie większy.
  2. Oznacza to, że będą inne zasady głosowania przy wydawaniu orzeczeń. Według przyjętych przez Sejm zmian, Trybunał Konstytucyjny co do zasady będzie orzekać w pełnym składzie, liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów (do tej pory było to co najmniej 9 na 15). W składzie 7 sędziów będą zaś badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Orzeczenia pełnego składu mają też zapadać większością 2/3 głosów, a nie – jak dziś – zwykłą.
  3. Przyjęto, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego (jak dziś), lecz będzie przygotowywać dla Sejmu wniosek o  złożenie mandatu „w szczególnie rażących przypadkach”.
  4. Prezydent będzie mógł wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Postępowanie takie można będzie wszczynać także na wniosek Prezydenta lub ministra sprawiedliwości (i ten punkt wydaje się w szczególnie drastyczny sposób ingerować w niezawisłość Trybunału).
  5. Nowi sędziowie TK ślubowanie będą składać przed Prezydentem. W pierwotnym projekcie nowelizacji z grudnia zakładano ślubowanie przed marszałkiem Sejmu.
  6. Sprawy mają być rozpatrywane według kolejności wpływu do TK.
  7. W postępowaniu wszczętym a niezakończonym przed wejściem w życie noweli rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po 45 dniach od doręczenia uczestnikom zawiadomienia o jej terminie, a w sprawie, w której orzeka pełny skład – po 3 miesiącach.
  8. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nie przewidziano żadnego okresu tzw. vacatio legis.