Transgraniczne odzyskiwanie małych długów

Transgraniczne odzyskiwanie małych długów

Parlament Europejski opowiedział się w środę 7 października 2015 r. za przepisami, które mają pomóc w transgranicznym odzyskiwaniu niewielkich długów w UE.

Uproszczona procedura rozstrzygania sporów przed sądem oraz obniżenie kosztów odzyskiwania długów poza granicami kraju to zmiany szczególnie istotne dla konsumentów oraz małych i średnich firm. Europejska procedura dotycząca drobnych roszczeń obniżyła koszty transgranicznych spraw sądowych do 40% a średni czas ich trwania został skrócony z dwóch lat i pięciu miesięcy do pięciu miesięcy.

Procedura dotycząca drobnych roszczeń na terenie UE działa od 2009 r. Pozwala ona obywatelom oraz małym i średnim firmom na używanie standardowych formularzy w celu odzyskania pieniędzy niezapłaconych przez osobę z innego kraju na terenie UE. 

Transgraniczne odzyskiwanie małych długów – Najważniejsze zmiany to:

  • udostępnienie procedury w większej ilości przypadków: poprzez podniesienie maksymalnej kwoty roszczenia z €2 000 do €5 000
  • zapewnienie, że opłaty sądowe będą proporcjonalne: opłaty za użycie Europejskiej procedury dotyczącej drobnych roszczeń, powinny być proporcjonalne do wysokości roszczenia i nie wyższe niż opłaty za uproszczona procedurę sądową w sądzie krajowym
  • zachęcanie do użycia technologii komunikacyjnych w sądach: strony będą zachęcane, jeśli będzie to możliwe, do wykorzystania podczas przesłuchań takich narzędzi jak video konferencje
  • udzielanie praktycznej pomocy: państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że strony otrzymają nieodpłatnie praktyczne wsparcie przy wypełnianiu formularzy oraz informacje na temat procedury i kompetencji sądu

Możliwość dalszego podniesienia maksymalnej kwoty dla roszczeń o niewielkiej wartości, zostanie zbadana po pierwszych pięciu latach obowiązywania nowych przepisów.

Obecnie jest to projekt rozporządzenia przygotowany i zatwierdzony przez Parlament Europejski. Aby przepisy weszły w życie musi je jeszcze zatwierdzić Rada UE (przedstawiciele państw członkowskich). Regulacja zacznie obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie.

Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich i nie wymaga wewnątrzpaństwowego aktu transformacji.