Archiwa tagu: podatek dochodowy

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku15 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt: II FPS 2/17 podjął uchwałę, będącą rozstrzygnięciem przedstawionego Sądowi zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości „Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości lub w prawie nabytych do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego z małżonków, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości lub prawa przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?” o następującej treści: Czytaj dalej

W razie wątpliwości na korzyść podatnika ?

Ordynacja podatkowaW dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której przepisy dotyczą m.in. ważnej dla wszystkich podatników zasady in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Zakres przedmiotowy regulacji można podzielić na 3 odrębne zagadnienia.

1. W pierwszej kolejności nowelizacja zakłada wprowadzenie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699) art. 2a, czyli zasady wyrażonej expressis verbis, stanowiącej, że: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.” (tzw. zasada in dubio pro tributario).Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzenie przedmiotowej zasady wprost do ustawy ma zwiększyć ochronę praw podatnika, przede wszystkim w zakresie wykładni prawa, poprzez ograniczenie negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez ustawodawcę, których ciężar obecnie przerzucany jest na podatnika.
Czytaj dalej