Składki ZUS – umowa zlecenia i umowa o pracę od 1 stycznia 2016 r.

Pisaliśmy wcześniej o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 stycznia przyszłego roku obowiązują nowe zasady naliczania składki ZUS od umów zleceń (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umów o wykonywanie usług na podstawie przepisów o zleceniu). Powstało zagadnienie praktyczne, które w istniejących opracowaniach, komentarzach i informacjach na temat nowych przepisów nie jest wprost rozstrzygane.Chodzi o sytuację osoby zatrudnionej u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym co najmniej najniższemu wynagrodzeniu i oprócz tego „zatrudnionej” na podstawie umowy zlecenia u innego pracodawcy. Jak naliczać składki od tej umowy zlecenia ?

Otóż, naszym zdaniem, nowe przepisy nie powodują żadnej zmiany w takim wypadku. Od umowy o pracę, co oczywiste, pobierane są wszystkie składki ZUS, a od umowy zlecenia jedynie składka zdrowotna. Przesądza o tym treść przepisu: „Zasady tej [czyli obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe] nie będzie się stosowało, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (nowy ust. 2c w art. 9 ustawy o sus).