Prawo zamówień publicznych – wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

W mediach, jak to w mediach, pojawiają się różne informacje. Piszący te słowa słyszał dyskusję ekspertów w poważnej stacji radiowej, z której to dyskusji wynikało, że zamawiający – wbrew obowiązującym przepisom i nie wiadomo dlaczego – żądają, aby oferent/wykonawca zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę. 

Jak jest ? Otóż, w ramach ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dn. 29 sierpnia 2014 r. Dz. U. 2014.1232, obowiązująca od 19 października 2014), w art. 29 ust. 4, zgodnie z którym zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia różnego rodzaju wymagania związane z realizacją zamówienia, dodano pkt 4

(wymagania dotyczące:)

4. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

W konsekwencji, jest oczywiste, że obecnie taki wymóg może zostać umieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Owszem, można dyskutować, czy taki wymóg nie zaburza w pewien sposób wolnej konkurencji przy ubieganiu się o zamówienie publiczne. Jednakże, po pierwsze jest to zamówienie publiczne, a więc może być też elementem kreowania społecznie odpowiedzialnej polityki, po drugie – właśnie z punktu widzenia uczciwej konkurencji eliminuje się w ten sposób, częściowo przynajmniej, nieuzasadnione zaniżanie kosztów i składanie ofert z zaniżonymi cenami usługi.