Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia – samochód służbowy do celów prywatnych

Kwestia używania samochodów służbowych przez pracowników, w tym szczególnie do celów prywatnych w praktyce powodowała wiele wątpliwości. Różna była praktyka pracodawców, a co najgorsze różna była praktyka urzędów skarbowych przy ustalaniu zasad opodatkowania pracowników z tytułu korzystania z samochodów służbowych. Z jednej strony udawano, że samochody wykorzystuje się tylko do celów służbowych (ale tu w ramach kontroli skarbowej np. pytano się czy samochody na noc zostają na parkingu pod firmą), z drugiej strony urzędy skarbowe czasem uznawały, że przychód pracownika (niezależnie od tłumaczenia, że to samochód służbowy) winien być określony (pracodawca oczywiście jako płatnik) w kwocie równej rynkowej stawki najmu samochodu. 

Obecnie, ustawodawca zastosował salomonowe rozwiązanie i określił wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jako ryczałt w wysokości:

– 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³;

– 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³.

Natomiast, jeżeli samochód służbowy będzie używany do celów prywatnych przez pracownika przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalona będzie na każdy dzień wykorzystania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot w/w.

Zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i jest to zmiana ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana ustawą z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.