Od 1 stycznia nowe, elektroniczne zwolnienia lekarskie

elektroniczne zwolnienia lekarskie

elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane E-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do końca 2017 roku.

Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (E-ZLA). Natomiast od  1 stycznia 2018 r.  Będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Wydruk e- ZLA trzeba doręczyć pracodawcy w sytuacji, gdy zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE. Jeżeli natomiast wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta (a zwolnienie trafi do pracodawcy elektronicznie), to nie trzeba go nikomu przekazywać. Taki wydruk stanowi jedynie potwierdzenie dla pacjenta, że elektroniczne zwolnienia lekarskie zostało wystawione.

Wniosek o zasiłek przewidziany jest tylko w przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS. E-ZLA trafia do ZUS automatycznie a pracownik czy inny ubezpieczony, któremu ZUS wypłaca zasiłek, powinien wystąpić z wnioskiem. Może go złożyć wykorzystując odrębny druk. Taki wniosek stanowi jednak także:

  • zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) czy ZUS Z-3b (w przypadku przedsiębiorców),
  • wydruk e-ZLA.

Ubezpieczony może wybrać dogodną dla siebie formę wniosku.

Do 31 grudnia 2017 r. lekarze będą mogli wystawiać również zwolnienia papierowe w dotychczasowej formie. O sposobie wystawiania zwolnień do końca 2017 roku decyduje lekarz.

Pacjent będzie otrzymywał wydruk wystawionego przez lekarza elektronicznego zwolnienia na swoje żądanie oraz w przypadku, gdy jego płatnik składek nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych. W takich przypadkach lekarz będzie przekazywał  wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Oznacza to, że lekarz najpierw będzie wystawiał zwolnienie w formie elektronicznej, a następnie drukował  je, podpisywał  i wręczał pacjentowi.

Dodatkowo, zwolnienie elektroniczne przeznaczone dla płatnika składek nie będzie zawierało numeru statystycznego choroby.

Zwolnienie lekarskie jest wystawione w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W portalu Platformy Usług Elektronicznych podpisanie zwolnienia jest zintegrowane z jego wysyłką do ZUS a także dla płatnika składek. ZUS udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na jego profilu  na PUE nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia.

Lekarz otrzymuje z ZUS urzędowe poświadczenie przedłożenia każdego e-ZLA, które wpłynęło do ZUS. Jeśli takiego poświadczenia nie otrzyma, powinien wystawić e-ZLA ponownie.

Nie można wykonywać kserokopii elektronicznego zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 36 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych; tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 971) dokumenty elektroniczne udostępnia się z zachowaniem ich integralności, o ile zostały podpisane podpisem elektronicznym, którego ważność w chwili złożenia podpisu może być zweryfikowana przez odbiorcę.

Kopia dokumentu elektronicznego może być sporządzona w postaci uwierzytelnionego wydruku zwizualizowanego pisma, zawierającego w szczególności:

  1. jednoznaczny identyfikator tego dokumentu umożliwiający w razie potrzeby odnalezienie pierwowzoru w systemie teleinformatycznym,
  2. datę wykonania wydruku.

Tak wynika z § 37 wymienionego wyżej rozporządzenia.

Uwierzytelnienie dokumentu polega na opatrzeniu wydruku dokumentu elektronicznego podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu oraz informacją, wskazującą na zgodność treści wydruku z treścią dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej.