Nowe Prawo Działalności Gospodarczej

Trwają prace nad nową ustawą regulującą zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe Prawo Działalności GospodarczejMinisterstwo Gospodarki przygotowało projekt Ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), która to już na początku 2016 roku ma zastąpić dotychczasową Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej z 2004 r.

Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium RP. Normy te mają służyć ukształtowaniu przyjaznego modus działania organów administracji publicznej. Innymi słowy niniejsza Ustawa ma służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Takie rozwiązanie przyczyniło by się do zapewnienia spójności i transparentności wszystkich regulacji krajowego prawa gospodarczego i jednocześnie rozważnego wprowadzania wyjątków od obowiązujących już norm prawnych. 

Zakres regulacji:

Projekt przewiduje uregulowanie podstawowych zagadnień związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych, podstawowych zasad dotyczących działalności gospodarczej, a także problematykę dotyczącą działalności regulowanej oraz kontroli działalności gospodarczej.

W zamyśle projektodawcy Ustawa ma zajmować centralne miejsce w dziedzinie prawa gospodarczego, dlatego tez zaproponowano, aby jej podział był następujący:

– Preambuła

– Przepisy ogólne

– Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej

– załatwianie spraw administracyjnych z zakresu działalności gospodarczej

– Organizacje przedsiębiorców

– Reglamentacja działalności gospodarczej

– Kontrola wykonywania działalności gospodarczej.

Nowe przepisy maja wzmocnić prawa i gwarancje przedsiębiorców Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Nowelizacja ma zostać punktem odniesienia dla adresatów prawa gospodarczego

Krótka charakterystyka wybranych zagadnień:

Wzmocnienie prawa i gwarancji dla przedsiębiorców:

W niniejszej nowelizacji mają znaleźć się wyraźnie zapisane wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo – wprowadzony zostanie katalog praw i obowiązków przedsiębiorców i organów. Wprowadzona zostanie ogólna zasada, że przepisy prawa gospodarczego należy stosować uwzględniając zasady przyjęte w PDG.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania, takie jak zasada proporcjonalności (organ administracji publicznej podejmuje jedynie takie działania, które są niezbędne do osiągnięcia celu i są współmierne w stosunku do tego celu – takie działania nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla przedsiębiorcy)

Zasada uprawnionych oczekiwań (zasada ta odnosi się do działań organu zgodnych z prawem, w oparciu o wypracowaną praktykę danego organu w zakresie rozstrzygania spraw);

Zasada in dubio pro liberate (przyjazna interpretacja przepisów na korzyść przedsiębiorcy).

Kolejnym ważnym elementem ustawy jest zmiana relacji przedsiębiorca – administracja. Relacja ta opierać się będzie na partnerstwa i przyjaźni – służyć temu będzie zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy (w przypadku wątpliwości faktycznych, których nie dało usunąć się w toku postepowania rozstrzygnięcie będzie na korzyść strony przy założeniu, że działa ona z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów). Wprowadzona zostanie możliwość porozumienia i dialogu organu z przedsiębiorcą (m.in. poprzez wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz instytucji o informowaniu o niespełnieniu przesłanek wydania decyzji zgodnie z wnioskiem).

Wprowadzone zostaną ogólne zasady nakładania kar administracyjnych w granicach uznania administracyjnego. Organ administracji będzie mógł uwzględnić stopień naruszenia nakładając karę, ponadto zastosowanie będzie miała zasada pierwszeństwa pouczenia przed sankcją za naruszenia mniejszej wagi.

Nowelizacja przewiduje również stworzenie regulacji zupełnej w odniesieniu do ograniczenia działalności gospodarczej  – obszarów reglamentowanych (zezwolenia, wpisy do rejestru działalności regulowanej, koncesje) oraz opracowanie wspólnych – horyzontalnych regulacji dla działalności gospodarczej objętej zezwoleniami.

Organizacje przedsiębiorców pozyskają nowe uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych oraz będą zaangażowane w realizację niektórych zadań publicznych.

Oprócz powyższego w nowej Ustawie znajdziemy m.in: uelastycznienie instytucji zawieszenia, zmiana przepisów kontroli, np. umożliwienie przeprowadzenia wspólnych kontroli organów, możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych, zobowiązanie organów administracji publicznej do zamieszczania na stronach internetowych organu opisów procedur kontroli „krok po kroku”).

Oczekiwanym efektem projektowanego rozwiązania będzie poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie pewności prawa i kultury prawnej (w tym poprzez zwiększenie świadomości prawa wśród przedsiębiorców).

Oczekuje się zmiany nastawienia organów do przedsiębiorców poprzez wzmocnienie służebnej roli administracji wobec obywateli (przedsiębiorców) i uwzględniania w większym stopniu uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Obecnie projekt Ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.