Minimalna stawka godzinowa – umowy zlecenia i o świadczenie usług

Minimalna stawka godzinowa

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy gwarantujące zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi minimalną stawkę za godzinę pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ochrona  objęto nie tylko pracowników ale także osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o  świadczenie usług.  Poniżej przedstawiamy nowe zasady związane z tymi umowami:

 1. W umowie zlecenia lub o świadczenie usług:
 • ustala się wysokość wynagrodzenia w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż minimalna stawka godzinowa i jej wysokość – Jeżeli wysokość wynagrodzenia w umowie nie zapewnia wynagrodzenia w minimalnej stawce godzinowej, zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.
 • strony określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (brak jest jednak w przepisach szczegółowych wytycznych co do takiego sposobu – możliwa jest zarówno forma pisemna, jak i inne sposoby) – W przypadku braku takiego sposobu w umowie, zleceniobiorca lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej (należy pamiętać o tym, że forma elektroniczna wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub dokumentowej (do zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie) informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Powyższych obowiązków nie stosuje się do zleceniobiorców lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 1. W przypadku, kilku zleceniobiorców lub świadczących usługi wspólne, każdemu z nich przysługuje wynagrodzenie wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej a potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.
 2. Nie można też zrzec się uprawnienia do wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej ani przenieść takie prawo na inna osobę.
 3. Wypłatę wynagrodzenia wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej:
 • wykonuje się w formie pieniężnej;
 • w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
 1. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Należy pamiętać jednak, że powyższe obowiązki nie dotyczą wszystkich umów, a mianowicie:

 1. umowy zlecenia lub o świadczenie usług jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne – przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:
 • uzyskanych przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
 • działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

 1. umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
 2. umów:
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

 1. umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
 2. umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przy czym przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

Ustawa przewiduje także przepisy karne, a mianowicie przedsiębiorca albo działający w jego imieniu albo innej jednostki organizacyjnej, który wypłaca zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Orzekanie następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

O stawce minimalnej w zakresie umów zlecenia i umów o świadczenie usług pisaliśmy wcześniej:

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku