Archiwa kategorii: Prawo

Od 1 września zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemców przez PUP

zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemcówDnia 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dotyczą, także zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemców.

Czytaj dalej

Od 1 czerwca zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców

zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawcówZ dniem 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie zmiana art. 647(1) k.c., zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Art. 647(1) k.c. reguluje kwestię podwykonawców robót budowlanych, w  tym solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za  zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Czytaj dalej

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowychZ dniem 1 czerwca 2017 roku wejdą w życie następujące zmiany do ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.:

  1. W zakresie kompetencji agencji pracy tymczasowej – będzie również mogła, na podstawie umowy prawa cywilnego, kierować osoby niebędące pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej. Do takich osób będą miały odpowiednio zastosowanie określone przepisy ustawy (art. 8, art. 9 ust. 1, art. 12, art. 20 ust. 1, 3, 5 i 6 oraz art. 23).  Agencja pracy tymczasowej wyda takiej osobie zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Zaświadczenie wyda się w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie zaświadczenia w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu, prześle albo doręczy zaświadczenie osobie, która wykonywała pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego, lub osobie przez nią upoważnionej do odebrania takiego zaświadczenia. Upoważnienie będzie mogło być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. W zaświadczeniu potwierdzającym okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego trwającej w dniu 1 czerwca 2017 roku, zamieści się informację o okresie wykonywania takiej pracy przypadającym od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia zakończenia wykonywania takiej pracy.

Czytaj dalej

Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym

Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystymW dniu 16 maja 2017 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla użytkowników wieczystych i właścicieli sieci przesyłowych, która odpowiada na pytania czy i kiedy można ustanowić służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym. Czytaj dalej

Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez Komisję Europejską

Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez komisję EuropejskąKomisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt przewiduje m. in:

  1. wprowadzenie płatnych tzw. urlopów opiekuńczych – każdy pracownik 5 dni w roku mógłby wykorzystać do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem; za okres urlopu pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego;
  2. wprowadzenie 10 dniowego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka;
  3. zmiany w urlopach rodzicielskich

Czytaj dalej

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku15 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt: II FPS 2/17 podjął uchwałę, będącą rozstrzygnięciem przedstawionego Sądowi zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości „Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości lub w prawie nabytych do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego z małżonków, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości lub prawa przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?” o następującej treści: Czytaj dalej

System monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych

System monitorowania drogowegoZ dniem 1 maja weszła w życie ustawa opisująca system monitorowania drogowego przewozu towarów, która ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy.

Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz określonych w ustawie towarów, jak również innych jakie zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

OSOBY ZOBOWIĄZANE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów (stanowiących osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą): podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik.  Czytaj dalej

ODWROTNY VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ

Odwrotny Vat w branży budowlanejOdwrotny vat w branży budowlanej – Od 1 stycznia 2017 r. branża budowlana w zakresie określonych robót została objęta mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia (reverse chargé) w rozliczeniu VAT. Firmy realizujące usługi jako podwykonawcy są zobowiązane do wystawiania faktury bez VAT, a podatek rozlicza generalny wykonawca, na rzecz którego wykonywana jest usługa.

W nowym załączniku nr 14 znajdą się liczne roboty budowlane, które będą opodatkowane na zasadach reverse chargé, gdy dojdzie do łącznego spełnienia trzech warunków:

  1. usługodawcą jest czynny podatnik VAT w rozumieniu art.15, niekorzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
  2. usługobiorcą również jest czynny podatnik VAT, o którym mowa w art. 15,
  3. usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Czytaj dalej

Prawo do świadczenia wychowawczego – czy można uwzględnić dziecko z pierwszego małżeństwa

Prawo do świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia wychowawczego

Zgodnie z art. 4 ust. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 ww. ustawy w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Niewątpliwie zatem do świadczenia wychowawczego, w odpowiedniej proporcji można uwzględnić dziecko, jeżeli sąd orzeknie opiekę naprzemienną.   Czytaj dalej

Pełne odliczenie VAT od samochodu służbowego a dojazd do domu pracownika

Pełne odliczenie VAT od samochodu służbowego

Pełne odliczenie VAT od samochodu służbowego a dojazd do domu pracownika

Kwestia odliczania VAT od samochodów służbowych zawsze budziła kontrowersje i wątpliwości. To, czy przedsiębiorca odliczy 100% czy też 50% VAT od samochodu służbowego zależy od tego, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych czy też nie.  Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług  pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)  sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)  konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Czytaj dalej