Bardziej surowe przepisy dla kierowców

surowe przepisy dla kierowcówBardziej surowe przepisy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także zaostrzone przepisy dla „młodych kierowców” – takie zmiany niesie ze sobą Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541). Ustawa wprowadza szereg zmian zaostrzających sankcje wobec kierujących pojazdami którzy popełnią wykroczenia w ruchu drogowym. Służby kontrolne oraz Sądy zostały wyposażone w nowe instrumenty do walki z kierowcami, którzy łamią przepisy.

Ustawę zmieniającą można podzielić na dwie części. Część odnosząca się do przepisów karnych: m.in. zmiany zaostrzające przepisy wobec kierowców w stanie nietrzeźwości, dotkliwe kary finansowe, czy też blokady alkoholowe montowane w samochodach oraz część odnoszącą się do przepisów o ruchu drogowym, m.in. dodatkowe przesłanki zatrzymania prawa jazdy, usunięcia pojazdu na koszt właściciela oraz zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców.

Ustawa obowiązuje od 18 maja 2015 r. z wyjątkiem przepisów odnoszących się do „młodych kierowców” – gdzie przewidziano dłuższe vacatio legis i te przepisy będą obowiązywać od 4 stycznia 2016 r. 

Zmiany w przepisach karnych

 1. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

Zaostrzenie sankcji

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U . Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) w art. 42 § 2-4 zaostrzono kary dla kierowców w stanie nietrzeźwości oraz dla tych, którzy pod wpływem alkoholu (środka odurzającego) spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie drogowe, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany ustalono na poziomie 3 lat.

Konsekwencje finansowe

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą także musiały się liczyć z dolegliwymi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne:

 • w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego typu czynu;
 • nie mniejszej niż 10 tysięcy zł., gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości;
 • w sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tysięcy zł.
 1. Blokady alkoholowe w pojazdach

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Ostatecznie o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu zdecyduje sąd. Od strony technicznej będzie to wyglądało następująco: osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała poddać się badaniu trzeźwości. Alkolocki co roku będą oddawane do kalibracji oraz będą poddawane badaniom technicznym, na co zostanie wystawione odpowiednie zaświadczenie o odbyciu takiego badania.

 1. Kierowanie bez uprawnień

W ustawie z dnia 20 maja 1971 kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.) począwszy od 18 maja art. 94 § 1 będzie miał zastosowanie jedynie wobec kierujących pojazdem, na który nigdy nie mieli uprawnień – w takim przypadku obok kary grzywny sąd będzie również mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast osoba kierująca pojazdem, wobec której stosowne uprawnienie zostało wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwego starostę, wyczerpie znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk.) za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (wcześniej było to traktowane jako wykroczenie). Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zmiany w pozostałych przepisach

 1. Zatrzymanie prawa jazdy

 W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym o 50 km/h lub przewożenie nadmiernej liczby osób będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który wydając decyzję administracyjną formalnie zatrzyma dokument – za pierwszym razem na 3 miesiące. Okres, na jaki zatrzymane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta podczas kontroli drogowej.

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem (w 3 miesięcznym okresie, na który zostało ono zatrzymane) będzie skutkowało wydłużeniem tego okresu do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie już cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. Osoba, której cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdem, będzie musiała no nowo zdawać egzamin państwowy.

 1. Usunięcie pojazdu

 W ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca do tego uprawnień (lub przekroczyła liczbę 24 punktów karnych). Odstąpienie od powyższej normy będzie miało miejsce w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie pojazdu osobie znajdującej się w pojeździe i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, lub w przypadki gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniający go do prowadzenia pojazdu.

 1. Zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców” – od 4 stycznia 2016 r.

 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnień do kierowania pojazdem. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców – tj. osób, które:

 • w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy przekroczyły liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy: lub dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po spożyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h .

W powyższych przypadkach prawo jazdy zostanie cofnięte. Rozwiązanie to będzie obowiązywać od 4 stycznia 2016 r.