Rodzina 500 plus. Zasady 500 plus.

Zasady 500 plus

Rodzina 500 plus

Zasady 500 plus  – Program 500 plus.

1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku.

Program ruszył od kwietnia tego roku i z naszej wiedzy wynika, że bardzo dużo wniosków zostało już złożonych.

W związku z licznymi wątpliwościami na tle interpretacji ustawy poniżej przedstawiamy kluczowe i przydatne informacje o zasadach działania programu rodzina 500 plus.

Jednocześnie pragniemy ostrzec Państwa przed nieprawdziwymi pośrednikami i różnymi niesprawdzonymi informacjami na temat Programu. W ostatnich dniach szybko przybyło fałszywych stron internetowych o Programie rodzina 500 plus, w tym wraz z nieprawdziwymi generatorami wniosków o świadczenie.  Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę świadczenia 500 plus najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, nie korzystając z wyszukiwarek, ponieważ te mogą odsyłać na fałszywe strony o podobnym adresie i wyglądem przypominające stronę właściwej instytucji. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie w link lub odesłanie wiadomości. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zawirusowania komputera. 

Instytucja finansowego wparcia dla rodziny zgodnie z ww. ustawą nazywa się świadczeniem wychowawczym. Warto więc poznać zasady 500 plus.

Świadczenie otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie dłuższy: od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. 500 zł to kwota, od której nie będą odprowadzane podatki.

Zasady 500 plus :

Kryterium dochodowe – kiedy?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli w rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu młodsze rodzeństwo będzie  mogło nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Składanie wniosku, wypłata świadczeń

Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście w gminie,  a także za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką (prawo wyboru).

Wnioski można już składać (od 1 kwietnia). Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie udostępniał podmiot realizujący świadczenia wychowawcze, tj. samorząd gminy.

Jeśli wniosek dotyczy drugiego i kolejnego dziecka, nie ma obowiązku dołączania do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Jeśli wniosek dotyczy pierwszego lub jedynego dziecka (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) trzeba dołączyć do wniosku:

  1. oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  3. dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Termin wydania decyzji

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Ustalanie dochodu a zasady 500 plus

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Od dochodu można odliczyć alimenty płacone na dziecko.

Nadto, przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Z kolei zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne nie jest wliczane się do dochodu rodziny.

Sytuacja rodzinna a zasady 500 plus

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

Rozwód rodziców a świadczenie

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Jeżeli rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.

Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych, na takich samych zasadach.

Projekt ustawy zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.

Zamieszkanie za granicą a świadczenie

Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Zgodnie z Programem Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W określonych przypadkach świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” otrzymać mogą również cudzoziemcy.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy zasady 500 plus .