Miesięczne archiwum: Maj 2017

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowychZ dniem 1 czerwca 2017 roku wejdą w życie następujące zmiany do ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.:

  1. W zakresie kompetencji agencji pracy tymczasowej – będzie również mogła, na podstawie umowy prawa cywilnego, kierować osoby niebędące pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej. Do takich osób będą miały odpowiednio zastosowanie określone przepisy ustawy (art. 8, art. 9 ust. 1, art. 12, art. 20 ust. 1, 3, 5 i 6 oraz art. 23).  Agencja pracy tymczasowej wyda takiej osobie zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Zaświadczenie wyda się w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie zaświadczenia w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu, prześle albo doręczy zaświadczenie osobie, która wykonywała pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego, lub osobie przez nią upoważnionej do odebrania takiego zaświadczenia. Upoważnienie będzie mogło być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. W zaświadczeniu potwierdzającym okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego trwającej w dniu 1 czerwca 2017 roku, zamieści się informację o okresie wykonywania takiej pracy przypadającym od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia zakończenia wykonywania takiej pracy.

Czytaj dalej

Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym

Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystymW dniu 16 maja 2017 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla użytkowników wieczystych i właścicieli sieci przesyłowych, która odpowiada na pytania czy i kiedy można ustanowić służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym. Czytaj dalej

Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez Komisję Europejską

Urlopy rodzicielskie i opiekuńcze, zmiany proponowane przez komisję EuropejskąKomisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt przewiduje m. in:

  1. wprowadzenie płatnych tzw. urlopów opiekuńczych – każdy pracownik 5 dni w roku mógłby wykorzystać do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem; za okres urlopu pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego;
  2. wprowadzenie 10 dniowego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka;
  3. zmiany w urlopach rodzicielskich

Czytaj dalej

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabywanych w spadku po zmarłym współmałżonku15 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt: II FPS 2/17 podjął uchwałę, będącą rozstrzygnięciem przedstawionego Sądowi zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości „Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości lub w prawie nabytych do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego z małżonków, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości lub prawa przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?” o następującej treści: Czytaj dalej

System monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych

System monitorowania drogowegoZ dniem 1 maja weszła w życie ustawa opisująca system monitorowania drogowego przewozu towarów, która ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy.

Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz określonych w ustawie towarów, jak również innych jakie zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

OSOBY ZOBOWIĄZANE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów (stanowiących osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą): podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik.  Czytaj dalej