Miesięczne archiwum: lipiec 2015

W razie wątpliwości na korzyść podatnika ?

Ordynacja podatkowaW dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której przepisy dotyczą m.in. ważnej dla wszystkich podatników zasady in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Zakres przedmiotowy regulacji można podzielić na 3 odrębne zagadnienia.

1. W pierwszej kolejności nowelizacja zakłada wprowadzenie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699) art. 2a, czyli zasady wyrażonej expressis verbis, stanowiącej, że: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.” (tzw. zasada in dubio pro tributario).Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzenie przedmiotowej zasady wprost do ustawy ma zwiększyć ochronę praw podatnika, przede wszystkim w zakresie wykładni prawa, poprzez ograniczenie negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez ustawodawcę, których ciężar obecnie przerzucany jest na podatnika.
Czytaj dalej