Miesięczne archiwum: Maj 2015

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w Unii Europejskiej

17 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Niniejsze rozporządzenie zasadniczo zmienia zasady dotyczące prawa spadkowego (nie ma natomiast zastosowania do spraw podatkowych, celnych ani administracyjnych). Reguluje, jakie prawo krajowe należy stosować w transgranicznym postępowaniu spadkowym, wprowadza możliwość wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo się posiada, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących spadku oraz wprowadza Europejskie poświadczenie spadkowe. Czytaj dalej

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu

30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14)  o następującej treści:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Dotychczas praktyka sądów rejestrowych w tej kwestii nie była jednolita. Wiele sądów dokonywało wpisu prokurenta z takim właśnie zastrzeżeniem – że może on działać łącznie z członkiem zarządu. Odpowiadało to dość powszechnej praktyce w wielu spółkach. Czytaj dalej