Miesięczne archiwum: grudzień 2014

Zmiany w ustawie o KRS

Zmiany w ustawie o KRSIstotne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o KRS – której głównym celem jest usprawnienie procedur rejestracyjnych dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1161).  Czytaj dalej

Ryczałty za nocleg – raz jeszcze

Ponownie wracamy do sprawy ryczałtów za nocleg  dla kierowców oraz na sprawę diet i kosztów podróży. Pojawiają się w internecie informacje, iż mimo niemal powszechnej opinii, że kierowcom przysługują ryczałty za nocleg, to pracodawcy mogą wygrać sprawę w sądzie pracy o zapłatę takiego ryczałtu.

Oczywiście, można powiedzieć w ten sposób: pracodawca może wygrać taki proces, bo np. pracownik nie wykaże w postępowaniu dowodowym, że wystąpiły przesłanki do zapłaty ryczałtu.  Czytaj dalej

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy – umowy terminowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konsultuje propozycję zmian w Kodeksie pracy dotyczącą umów terminowych.

Postulaty dotyczące zmian Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych były zgłaszane od dawna. Możliwość wprowadzenia do umowy na czas określony, zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy, klauzuli o dopuszczalności rozwiązania umowy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, bez konieczności wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz brak jakiejkolwiek regulacji co do maksymalnego okresu, na jaki tego typu umowa może być zawarta budziły i budzą nadal liczne kontrowersje. Bardzo różna była też praktyka sądów pracy co nie sprzyja pewności stosowania prawa. Warto jednak zaznaczyć, że generalnie, z punktu widzenia pracodawców aktualnie obowiązujące przepisy są korzystne bo stanowią jeden z nielicznych wyjątków pozwalających na jakąkolwiek elastyczność przy zatrudnieniu i rozwiązywaniu umów o pracę. Co z kolei, w oczywisty sposób, w większości nie odpowiada pracownikom. Propozycję stabilizacji zatrudnienia na podstawie umów terminowych należy ocenić pozytywnie. Problemem są szczegółowe regulacje zawarte w projekcie. Pracodawcy krytykują maksymalny 33 miesięczny okres na jaki strony mogą zawrzeć umowę/umowy na czas określony oraz maksymalny limit 3 takich umów. Wydaje się, że okres 48 miesięczny i brak limitu liczby umów bardziej odpowiadają potrzebom rynku pracy.  Czytaj dalej

Praca w szóstym dniu (soboty)

Praca w szóstym dniuPraca w szóstym dniu. W sierpniu Klub Parlamentarny PO złożył poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy tj. dodanie w art. 151.3 par. 2 o następującej treści:

§ 2. Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.”  Czytaj dalej

Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia – samochód służbowy do celów prywatnych

Kwestia używania samochodów służbowych przez pracowników, w tym szczególnie do celów prywatnych w praktyce powodowała wiele wątpliwości. Różna była praktyka pracodawców, a co najgorsze różna była praktyka urzędów skarbowych przy ustalaniu zasad opodatkowania pracowników z tytułu korzystania z samochodów służbowych. Z jednej strony udawano, że samochody wykorzystuje się tylko do celów służbowych (ale tu w ramach kontroli skarbowej np. pytano się czy samochody na noc zostają na parkingu pod firmą), z drugiej strony urzędy skarbowe czasem uznawały, że przychód pracownika (niezależnie od tłumaczenia, że to samochód służbowy) winien być określony (pracodawca oczywiście jako płatnik) w kwocie równej rynkowej stawki najmu samochodu.  Czytaj dalej