Od 1 czerwca zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców

zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawcówZ dniem 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie zmiana art. 647(1) k.c., zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Art. 647(1) k.c. reguluje kwestię podwykonawców robót budowlanych, w  tym solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za  zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

 Przepisy w dotychczasowym brzmieniu nasuwają szereg wątpliwości i sporów co do wyrażania przez inwestora zgody na podwykonawcę, która skutkuje powstaniem odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem  art. 647(1) k.c. §2 Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Orzecznictwo mając na uwadze interes podwykonawców niejednokrotnie wskazuje, że w kwestii wyrażania zgody inwestora zastosowanie ma zasada, iż taka zgoda inwestora może być wyrażona  w dowolny sposób, w  tym w sposób dorozumiany (per facta concludentia).
Z dniem 1 czerwca 2017 roku art. 647(1) k.c. uzyskuje nowe brzmienie:
§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.
§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1-5 są nieważne.”.
Zatem inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą w dwóch przypadkach:
1. dokonania odpowiedniego pisemnego pod rygorem nieważności zgłoszenia i braku w  terminie sprzeciwu inwestora (również pisemnego pod rygorem nieważności)
lub
2. określenia w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
W obu powyższych przypadkach mamy do czynienie z formą pisemną pod rygorem nieważności, zatem wykluczona będzie dorozumiana zgoda inwestora na podwykonawcę.
Nadto ustawodawca wprowadza ograniczenie odpowiedzialności inwestora do wysokości wynagrodzenia uzgodnionego między inwestorem a wykonawcą za określony zakres prac.